Tuesday, 11 November 2014

RESULT- HS SANSKRIT
Result:HS Sanskrit
  801 - Upanyasarachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2805 101  SWATHI KRISHNA K V 10  M. K. S. H. S. Kuttamath
3211 102  DIVYA.K 10  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
1658 103  ANUPAMA.P.P 8  M. R. V. H. S. S. Padne
  802 - Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3231 103  ARYA.S.THAMBAN 10  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
2824 102  SNEHA P V 8  M. K. S. H. S. Kuttamath
1486 101  ABINAV.C.V 8  M. R. V. H. S. S. Padne
  803 - Kavitharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3231 102  ARYA.S.THAMBAN 10  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
2821 103  ANAGHA O 10  M. K. S. H. S. Kuttamath
1486 101  ABINAV.C.V 8  M. R. V. H. S. S. Padne
  804 - Samasyapooranam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2805 102  SWATHI KRISHNA K V 10  M. K. S. H. S. Kuttamath
3247 101  NIRANJANA.M.V 8  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
1604 103  SANDRA.T.V 8  M. R. V. H. S. S. Padne
  805 - Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3128 102  JITHAMANYU.K.M 9  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
2816 101  ANANDU S NATH 8  M. K. S. H. S. Kuttamath
  806 - Prasnothari
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3231 101  ARYA.S.THAMBAN 10  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
2825 102  HARIKRISHNAN V 8  M. K. S. H. S. Kuttamath
  807 - Padyamchollal
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3248 102  SREEKUMAR.E 10  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
2808 101  ANJU C 10  M. K. S. H. S. Kuttamath
  808 - Prabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3128 102  JITHAMANYU.K.M 9  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
2848 101  VISMAYA VIJAYAN M 9  M. K. S. H. S. Kuttamath
  809 - Chambuprabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3129 102  MEGHA.N.V 8  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
2805 101  SWATHI KRISHNA K V 10  M. K. S. H. S. Kuttamath
  810 - Padakam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2819 102  KIRAN M V 10  M. K. S. H. S. Kuttamath
3249 101  SREEKESH.M 8  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
  811 - Padakam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3117 103  ANAGHA.V 10  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
2826 104  KEERTHANA C V 10  M. K. S. H. S. Kuttamath
  812 - Ashtapathi (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3248 102  SREEKUMAR.E 10  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
2811 101  ANASWAR V 9  M. K. S. H. S. Kuttamath
  813 - Ashtapathi (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3214 102  SREECHANDANA.M 8  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
2829 101  SASNA SANOJ KUMAR 10  M. K. S. H. S. Kuttamath
  814 - Ganalapanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3248 102  SREEKUMAR.E 10  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
2831 101  AMAL SANTHOSH K K 8  M. K. S. H. S. Kuttamath
  815 - Ganalapanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3214 102  SREECHANDANA.M 8  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
2829 101  SASNA SANOJ KUMAR 10  M. K. S. H. S. Kuttamath
  817 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2805 101  SWATHI KRISHNA K V 10  M. K. S. H. S. Kuttamath
3117 102  ANAGHA.V 10  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
  818 - Vandematharam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3155 101  NIKETH NARAYANAN 9  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
2805 102  SWATHI KRISHNA K V 10  M. K. S. H. S. Kuttamath
1682 103  APARNA.T 8  M. R. V. H. S. S. Padne
  819 - Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3121 103  GOPIKA.P 10  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
2808 102  ANJU C 10  M. K. S. H. S. Kuttamath
1604 101  SANDRA.T.V 8  M. R. V. H. S. S. Padne

No comments:

Post a comment