Tuesday, 11 November 2014

RESULT- UP ARABIC
Result:UP Arabic
  401 - Gadhya Vayana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3273 3  MOHAMMED RAHIL S 6  P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S.
Kaikottukadavu
3058 15  FATHIMATH LAMIYA 6  G. H. S. S. South Trikarpur
1256 2  AYISHABI.K.U 6  Rahmania U.P.S. Padne
  402 - Quran Parayanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1257 101  FAIZ.P 7  Rahmania U.P.S. Padne
1775 108  MUHAMMED SINAN E.K 6  R. U. E. M. H. S. Thuruthi
1779 103  MUHAMMED AFSAL.T.K 7  G. U. P. S. Chandera
2265 118  FATHIMATH MASHROOFA T 7  A. U. P. S. Kaithakkad
  404 - Kadha Parayal
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3377 102  RUMAISA MK 7  A. U. P. S. Udinur Edachakai
1259 103  NOUFA.M 5  Rahmania U.P.S. Padne
1922 109  MUHSINA.K.P 6  Jama Ath U. P. S. Udumbumthala
1782 108  RIYAD.T.P 7  G. U. P. S. Chandera
  405 - Quiz
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1607 5  HAFIS MOHAMMED 7  ST. Pauls. A. U. P. S. Trikarpur
3064 8  SHAMSEERA.K. 7  G. H. S. S. South Trikarpur
3773 3  HASSA.C.K 7  G. F. V. H. S. S. Cheruvathur
  406 - Arabi Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3276 107  THWALHA VPM 7  P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S.
Kaikottukadavu
3388 106  AYISHATH SAADIYA.N 7  C. H. M. K. S. L. P. S. Mettammal
1872 104  AMINATH SADEEDA.M 7  Jama Ath U. P. S. Udumbumthala
1775 115  MUHAMMED SINAN E.K 6  R. U. E. M. H. S. Thuruthi
  407 - Prasangam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3556 114  AYISHABI.K 7  A. U. P. S. Udinur Edachakai
1795 118  MUHAMMED SHAHAVAS 7  G. U. P. S. Chandera
1262 117  ANAS ANSARI.A.C 7  Rahmania U.P.S. Padne
  408 - Mono Act
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1258 104  SHAMILA ASHRAF 7  Rahmania U.P.S. Padne
3387 107  NAFEESATH AHAMMED.K 5  C. H. M. K. S. L. P. S. Mettammal
3059 102  NOORA.T.M. 6  G. H. S. S. South Trikarpur
  409 - Tharjama (Arabic)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3064 104  SHAMSEERA.K. 7  G. H. S. S. South Trikarpur
3279 109  SULAIMAN K 6  P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S.
Kaikottukadavu
2308 106  FIDANA AM 7  A. U. P. S. Kaithakkad
1609 103  MUHAMMED SIYAD .VP 7  ST. Pauls. A. U. P. S. Trikarpur
  410 - Pada Payattu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1609 14  MUHAMMED SIYAD .VP 7  ST. Pauls. A. U. P. S. Trikarpur
3385 1  FATHIMATH ANSABA AZEEZ 7  C. H. M. K. S. L. P. S. Mettammal
1805 11  SHIHANA.C.K 7  G. U. P. S. Chandera
  411 - Pada Keli
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3065 2  RAHEEBA.T.M. 7  G. H. S. S. South Trikarpur
3383 3  FATHIMA.M.A 7  C. H. M. K. S. L. P. S. Mettammal
1607 7  HAFIS MOHAMMED 7  ST. Pauls. A. U. P. S. Trikarpur
  412 - Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3058 110  FATHIMATH LAMIYA 6  G. H. S. S. South Trikarpur
3273 109  MOHAMMED RAHIL S 6  P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S.
Kaikottukadavu
3383 115  FATHIMA.M.A 7  C. H. M. K. S. L. P. S. Mettammal
1824 101  MUHAMMED THAYYIB.M.T.P 7  G. W. U. P. S. Mettammal
1775 111  MUHAMMED SINAN E.K 6  R. U. E. M. H. S. Thuruthi
  413 - Sambhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1611 101  MUHAMMED ANSAB VP 7  ST. Pauls. A. U. P. S. Trikarpur
3385 109  FATHIMATH ANSABA AZEEZ 7  C. H. M. K. S. L. P. S. Mettammal
2650 107  MUHAMMED YASEEN. V.P.P 7  VPPMKPS Govt H S Trikarpur

No comments:

Post a comment