Tuesday, 11 November 2014

RESULT- HS ARABIC
Result:HS Arabic
  701 - Upanyasam - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3699 109  RAMSEENA 10  G. F. V. H. S. S. Cheruvathur
1723 101  FATHIMA.M 10  M. R. V. H. S. S. Padne
3334 102  FATHIMA MK 10  P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S.
Kaikottukadavu
  702 - Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2477 108  FATHIMA.V.N. 10  G. H. S. S. South Trikarpur
3217 106  SHADIYA. V.P.M 10  VPPMKPS Govt H S Trikarpur
1723 101  FATHIMA.M 10  M. R. V. H. S. S. Padne
  703 - Caption Rachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3217 107  SHADIYA. V.P.M 10  VPPMKPS Govt H S Trikarpur
3368 103  NAFEESATH MP 10  P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S.
Kaikottukadavu
2477 104  FATHIMA.V.N. 10  G. H. S. S. South Trikarpur
  704 - Tharjama ( Arabic)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1882 2  AYISHATHU SAFEEDA 10  R. U. E. M. H. S. Thuruthi
2478 11  SAFEERA.K. 10  G. H. S. S. South Trikarpur
3342 10  NAFEESATH MTP 10  P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S.
Kaikottukadavu
  705 - Poster Nirmanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3758 109  MOHAMMED HAFIZ.U.K.P 10  G. F. V. H. S. S. Cheruvathur
2477 101  FATHIMA.V.N. 10  G. H. S. S. South Trikarpur
1726 106  ABDUL FALAH.A.S 10  M. R. V. H. S. S. Padne
  706 - Padyam Chollal (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3979 101  AMJAD AHAMMED.K 10  C. H. M. K. S. H. S. S. Mettammal
3433 106  ABDUL JAMSHAD AB 9  P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S.
Kaikottukadavu
2476 104  MUHAMMED JUMAN.M. 10  G. H. S. S. South Trikarpur
  707 - Padyam Chollal(Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1483 103  FATHIMATH ZAMEENA. 9  M. R. V. H. S. S. Padne
3342 104  NAFEESATH MTP 10  P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S.
Kaikottukadavu
1606 105  MARIYAM RISANA.T. 10  G. H. S. S. South Trikarpur
  708 - Arabi Ganam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3979 103  AMJAD AHAMMED.K 10  C. H. M. K. S. H. S. S. Mettammal
3627 108  MUHAMMED UNAIS.K.M 9  G. F. V. H. S. S. Cheruvathur
1050 109  NAWAS P 10  G. H. S. S. Cheemeni
  709 - Arabi Ganam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3213 108  NASIFA NAVAS. T 10  VPPMKPS Govt H S Trikarpur
2350 103  ASYA.K.M. 10  G. H. S. S. South Trikarpur
1483 104  FATHIMATH ZAMEENA. 9  M. R. V. H. S. S. Padne
3984 110  SHABEERA RASHEED 10  C. H. M. K. S. H. S. S. Mettammal
3436 101  SHAHANA MK 9  P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S.
Kaikottukadavu
  710 - Kathaprasangam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1606 101  MARIYAM RISANA.T. 10  G. H. S. S. South Trikarpur
1720 105  FATHIMATHU SANEEHA.P 9  M. R. V. H. S. S. Padne
3988 102  MUHAMMED NIZAM 10  C. H. M. K. S. H. S. S. Mettammal
  711 - Mono Act
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1491 102  HAFEEZA.S.V 9  M. R. V. H. S. S. Padne
2431 103  FATHIMA ZUHRA.T.M 10  G. H. S. S. South Trikarpur
4003 104  FATHIMATH SAHINA.K 8  C. H. M. K. S. H. S. S. Mettammal
  712 - Prasangam (Arabic)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1720 105  FATHIMATHU SANEEHA.P 9  M. R. V. H. S. S. Padne
3979 106  AMJAD AHAMMED.K 10  C. H. M. K. S. H. S. S. Mettammal
3143 101  SHAHANAS.C.H 10  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
  713 - Quran Parayanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3433 4  ABDUL JAMSHAD AB 9  P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S.
Kaikottukadavu
2604 9  ABDUL RAHMAN. M.T.P 9  VPPMKPS Govt H S Trikarpur
3552 3  SHAKIRA K 9  G. F. H. S. S. Padnekadappuram
  714 - Prasnothari
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3769 2  MUHAMMED JABIR 9  G. F. V. H. S. S. Cheruvathur
2867 6  FATHIMATHUL MUBEENA 9  M. K. S. H. S. Kuttamath
1960 8  FARHA SHERIN.P 8  G. F. H. S. S. Padnekadappuram
  715 - Musharah
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2333 1  ARSHANA 9  M. R. V. H. S. S. Padne
3702 3  MUHAMMED AFLAL.U.K.P 10  G. F. V. H. S. S. Cheruvathur
3396 2  JAVAD PA 10  P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S.
Kaikottukadavu
  716 - Nikhandu Nirmanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1882 102  AYISHATHU SAFEEDA 10  R. U. E. M. H. S. Thuruthi
3758 109  MOHAMMED HAFIZ.U.K.P 10  G. F. V. H. S. S. Cheruvathur
2478 111  SAFEERA.K. 10  G. H. S. S. South Trikarpur
  717 - Sambhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2198 103  FATHIMATH JALEESHA 10  M. R. V. H. S. S. Padne
3549 105  SAFIYA P 9  G. F. H. S. S. Padnekadappuram
3143 106  SHAHANAS.C.H 10  K. M. V. H. S. S. Kodakkad
  718 - Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2201 106  MUBASHIRA.V.K 8  M. R. V. H. S. S. Padne
3213 107  NASIFA NAVAS. T 10  VPPMKPS Govt H S Trikarpur
3710 104  FATHIMA.K 10  G. F. V. H. S. S. Cheruvathur
2350 110  ASYA.K.M. 10  G. H. S. S. South Trikarpur
  719 - Chithreekaranam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3983 102  MUHAMMED ASHFAK.P 10  C. H. M. K. S. H. S. S. Mettammal
2292 101  BASITH.U 10  M. R. V. H. S. S. Padne

No comments:

Post a comment