Tuesday, 11 November 2014

RESULT -UP SANSKRIT
Result:UP Sanskrit
  501 - Upanyasarachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1499 107  KAVYA MADHAVAN 7  G. U. P. S. Muzhakkoth
1096 102  ASWATHI.AV 7  A. U. P. S. Olat
1913 108  NANDANA .K 6  A. U. P. S. Puthilot
  502 - Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1855 108  ANURAG .K 7  A. U. P. S. Puthilot
2721 106  ASWATHI M 7  M. A. U. P. S. Mavilakadappuram
1499 109  KAVYA MADHAVAN 7  G. U. P. S. Muzhakkoth
  503 - Kavitharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1105 101  ASWIN.AV 7  A. U. P. S. Olat
2267 102  JANEESHA M V 7  A. U. P. S. Kaithakkad
1855 105  ANURAG .K 7  A. U. P. S. Puthilot
  504 - Samasyapooranam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1105 101  ASWIN.AV 7  A. U. P. S. Olat
1713 103  SREYA RAGHAVAN K V 7  G. U. P. S. Pilicode
2420 102  ATHUL.P.P 7  G. U. P. S. Nalilankandam
1304 115  ROSHNARAVI 6  G. W. U. P. S. Kodakkad
1287 114  ANJALI.K.V 7  A. U. P. S. Alanthatta
  505 - Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1074 103  SIDHARTH.KM 5  A. U. P. S. Olat
1400 102  SIVAPRIYA 6  ST. Pauls. A. U. P. S. Trikarpur
1878 105  ABHIRAMI .R .K .KANAYI 6  A. U. P. S. Puthilot
  506 - Prasnothari
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1855 16  ANURAG .K 7  A. U. P. S. Puthilot
1105 5  ASWIN.AV 7  A. U. P. S. Olat
1404 6  LAVANYA PV 6  ST. Pauls. A. U. P. S. Trikarpur
2418 13  VIVEK KRISHNAN.P.V 7  G. U. P. S. Nalilankandam
  507 - Padyam Chollal (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1893 103  KARTHIK.P 7  G. U. P. S. Chandera
1613 113  AJIN ASHOK 7  G. U. P. S. Pilicode
1506 107  JYOTHIRGHOSH.K.V 6  G. U. P. S. Muzhakkoth
2419 108  ABHIJITH.P 7  G. U. P. S. Nalilankandam
  508 - Padyam Chollal (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1452 106  ADITHYARAJENDRAN.C.V 5  G. U. P. S. Muzhakkoth
1895 110  SREYA.M 6  G. U. P. S. Chandera
2391 108  SRUTHI.P 6  G. U. P. S. Nalilankandam
1404 104  LAVANYA PV 6  ST. Pauls. A. U. P. S. Trikarpur
  509 - Sidharoopocharanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1074 104  SIDHARTH.KM 5  A. U. P. S. Olat
1709 106  ASHWANTH BALAKRISHNAN 7  G. U. P. S. Pilicode
2418 101  VIVEK KRISHNAN.P.V 7  G. U. P. S. Nalilankandam
  510 - Sidharoopocharanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1071 108  JYOTHIKA.P 6  A. U. P. S. Olat
1898 102  MALAVIKA.P 7  G. U. P. S. Chandera
3567 109  NANDANA LAKSHMANAN 6  A. U. P. S. Udinur Edachakai
  511 - Ganalapanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1613 102  AJIN ASHOK 7  G. U. P. S. Pilicode
1893 105  KARTHIK.P 7  G. U. P. S. Chandera
1247 112  JISHNU.P.N 5  A. U. P. S. Kovval Cheruvathur
  512 - Ganalapanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2391 109  SRUTHI.P 6  G. U. P. S. Nalilankandam
1275 102  AISWARYANARAYANAN 5  G. W. U. P. S. Kodakkad
1452 114  ADITHYARAJENDRAN.C.V 5  G. U. P. S. Muzhakkoth
1895 108  SREYA.M 6  G. U. P. S. Chandera
  513 - Katha Kathanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1422 113  ANJANA MV 5  ST. Pauls. A. U. P. S. Trikarpur
1356 116  SIVANI P 7  G. W. U. P. S. Kodakkad
1918 106  NANDANA.K 7  G. U. P. S. Chandera
  514 - Gadhyaparayanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1898 102  MALAVIKA.P 7  G. U. P. S. Chandera
1304 113  ROSHNARAVI 6  G. W. U. P. S. Kodakkad
1404 115  LAVANYA PV 6  ST. Pauls. A. U. P. S. Trikarpur
  515 - Prabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1074 114  SIDHARTH.KM 5  A. U. P. S. Olat
1425 104  GANA VINOD 5  ST. Pauls. A. U. P. S. Trikarpur
1918 107  NANDANA.K 7  G. U. P. S. Chandera
1859 106  DEVIKA .P 7  A. U. P. S. Puthilot
  516 - Sanghaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1613 104  AJIN ASHOK 7  G. U. P. S. Pilicode
1404 116  LAVANYA PV 6  ST. Pauls. A. U. P. S. Trikarpur
1452 109  ADITHYARAJENDRAN.C.V 5  G. U. P. S. Muzhakkoth
1411 112  ADITH KRISHNA AK 7  R. A. U. P. S. Achamthuruthi
  517 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1071 101  JYOTHIKA.P 6  A. U. P. S. Olat
  518 - Vandematharam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1452 111  ADITHYARAJENDRAN.C.V 5  G. U. P. S. Muzhakkoth
1889 118  ANUSREE GOPI 7  G. U. P. S. Chandera
1613 116  AJIN ASHOK 7  G. U. P. S. Pilicode

No comments:

Post a comment